PAULON SÄÄTIÖN APURAHOJEN HAKUILMOITUS 2023

Paulon Säätiön apurahat vuodelle 2024 julistetaan haettaviksi 15.9.2023 mennessä.

LÄÄKETIEDE:

Säätiön kantarahastosta myönnetään henkilökohtaisia apurahoja erityisesti väitelleille, ensisijaisesti lääketieteen kliinisten alojen tutkijoille kokopäivätoimiseen tutkimustyöhön palkattoman virkavapauden ajaksi tai tutkimusryhmän johtajalle. Apurahan suuruus on 40.000 euroa tai 20.000 euroa. Myös väitöskirjatyöhön voi hakea apurahaa, jonka suuruus on 5.000 euroa.

Apurahojen maksettavat enimmäismäärät ovat:
professori 3500 - 4000 €/kk
dosentti 3200 - 3400 €/kk
LT, LKT, FT 2500 - 2800 €/kk
LL, FM 2100 - 2500 €/kk
Ylioppilas 1500 - 1900 €/kk

Taulukon korkeampaa summaa maksetaan apurahansaajalle tutkimustyöstä, mikäli saajalle maksetaan apurahaa yli neljän kuukauden ajan saman kalenterivuoden aikana. Tässä tapauksessa tutkija on velvollinen ottamaan Mela-vakuutuksen (myös muista rahoituslähteistä maksetut apurahat tulee huomioida). Tarvittaessa voi maksaa myös enimmäismäärää pienempää apurahaa (esim. osa-aikaisesta työstä).

Tutkimusryhmän johtajan tulee ilmoittaa Melalle niistä tutkimusryhmän jäsenistä, joille maksaa henkilökohtaista apurahaa. Tämän jälkeen apurahaa saaneen tutkimusryhmän jäsenen tulee jättää varsinainen eläkevakuutushakemus Melalle. Lomake löytyy Melan verkkosivuilta. Lisätietoja mela.fi tai sähköpostilla vakuutus@mela.fi.

Tutkimusryhmän johtajan tulee toimittaa säätiölle todistus virkavapaudesta, mikäli maksaa henkilökohtaista apurahaa itselleen tutkimusryhmälle myönnetystä apurahasta. Todistus virkavapaudesta tulee jättää ennen apurahan maksua. Tutkimusryhmän johtaja ei voi maksaa myönnetystä apurahasta palkkaa itselleen.

Lisäksi apurahoja voidaan myöntää:

Daisy ja Yrjö Eskolan rahastosta lääketieteellistä tutkimustyötä edistäviin tarkoituksiin. Tällöin tulevat ensi sijassa kysymykseen nuoret lääkäritutkijat tai lääketieteen opiskelijat. Puolet myönnettävistä apurahoista jaetaan Helsingin Yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelleille tai opiskeleville. Toinen puoli jaetaan turkulaisille, etupäässä ruotsinkielisille ja ensisijaisesti Åbo Akademissa toimiville.

Jorma Pätiälä -stipendi keuhkosairauksien tai sotavammojen tai niihin verrattavien vammojen hoitoon kohdistuvaan tutkimustyöhön.

Tapani Tammisto -stipendi anestesiologiseen tutkimukseen.

Ahti Tarkkanen -stipendi silmäsairauksien tai niihin verrattavien sairauksien tai vammojen hoitoa edistävään tutkimustyöhön. 

Suu- ja leukakirurgian tutkimusrahastosta suu-, leuka- ja kasvosairauksien kirurgista hoitoa edistävään tutkimustyöhön.

Lääketieteen Symposio 

Säätiölle voidaan jättää ehdotuksia Paulon Säätiön Kansainvälisen Lääketieteen Symposion järjestämiseksi. Kyseiset 2-3 päivää kestäneet symposiot on järjestetty Suomessa, ja ne ovat tarkoitettuja ainoastaan symposion aiheeseen paneutuneille asiantuntijoille. Niihin on voitu kutsua luennoitsijoiksi 10-15 huippuasiantuntijaa. Vapaamuotoinen hakemus talousarvioineen on lähetettävä viimeistään 15.3.2024 mennessä.

Vuoden 2019 alusta säätiö liittyi useamman säätiön yhteiseen PoDoCo-ohjelmaan (Post Docs in Companies). Yksi apuraha voidaan jakaa työskentelyyn lääketieteen tai terveysteknologian alalla toimi-  vassa yrityksessä. https://www.podoco.fi/. Hakija voi olla väitellyt lääketieteestä tai liiketaloustieteestä.

LIIKESIVISTYS:

Säätiön kantarahastosta myönnetään liikesivistyksen apurahoja ensisijaisesti tieteelliseen jatko-opiskeluun, väitöskirjan jälkeiseen elinkeinoelämää palvelevaan tutkimukseen sekä Pohjoisen ulottuvuuden (Northern Dimension) alueen Suomelle tarjoamia mahdollisuuksia käsittelevään liiketaloudelliseen ja yrittäjyyttä edistävään tutkimukseen.

Lisäksi myönnetään:

Eino Hirvonen -stipendi ensisijaisesti Aalto yliopistossa (entinen Helsingin kauppakorkeakoulu) opiskelleille tai opiskeleville kauppatieteen maistereille kansainvälistä liiketoimintaa edistäviin tutkimuksiin ja toimintaan.

Veikko Palotie -stipendi
Sääntöjen mukaan rahastosta voidaan myöntää apurahoja ja palkintoja liikesivistystä edistäviin tarkoituksiin ja erityisesti sellaisten opintojen ja tutkimusten tukemiseen, jotka kohdistuvat liike-elämän juridiikkaan ja ovat omiansa kehittämään hakijaa kykeneväksi palvelemaan asianajajana Suomen elinkeinoelämää kotimaassa ja sen kansainvälisissä liiketoiminnoissa. Apurahoja voidaan myöntää myös sellaisten kurssien, seminaarien ja kokousten järjestämistä varten, joissa käsitellään liike-elämän juridiikkaan luettavia kysymyksiä.

Vuoden 2019 alusta säätiö liittyi useamman säätiön yhteiseen PoDoCo-ohjelmaan (Post Docs in Companies). Yksi apuraha tullaan jakamaan joko lääketieteen tai liikesivistyksen apurahana tai näiden yhdistelmänä.  https://www.podoco.fi/. Hakija voi olla väitellyt lääketieteestä tai liiketaloustieteestä.

KUVATAIDE:

Apurahat on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville uransa alkuvaiheessa oleville kuvataiteilijoille, ei kuitenkaan kuvataiteen perusopiskelijoille. Apurahaa voi hakea taiteelliseen työskentelyyn. Painotuksena apurahojen myöntämisessä on taiteellisen työskentelyn kehittäminen ja uudistaminen.

SÄVELTAIDE:

Apurahat on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville, ensisijaisesti musiikista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille Suomessa tai ulkomailla suoritettavia jatko-opintoja varten, joko musiikkikorkeakoulussa tai yksityisesti. Myös matka-apuraha voi säveltaiteen kohdalla tulla kysymykseen.

Sigurd ja Liisa Wikströmin rahastosta jaetaan apuraha hakemuksetta säätiön hallituksen päätöksellä.

Muuta huomioitavaa:   

Myönnetyt apurahat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä makseta kolmannen kautta. Hakulomakkeet ovat osoitteessa https://paulo.apurahat.fi/

Hakuohjeet koostuvat tästä hakuilmoituksesta sekä hakemuslomakkeeseen liittyvästä sitoumusosiosta, joihin tulee perehtyä huolella.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa vain sähköisesti. Apurahojen jaosta ilmoitetaan vuoden 2023 joulukuun loppuun mennessä.

Hakemuslomakkeet

Lausuntoihin

Tietosuojaseloste

PAULON SÄÄTIÖN HALLITUS
Kappelikuja 6 B, 1 krs.,
02200 Espoo
Sähköposti toimisto@paulo.fi
www.paulo.fi