Paulon Säätiön säännöt

(Rek.nr 1539; Y-116787-3)

rekisteröity 4.1.2023

1 §. Säätiön nimi on Paulon Säätiö sr ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §. Säätiön tarkoituksena on:

  1. edistää ja tukea lääketieteellistä tutkimustyötä;
  2. tukea ja kehittää kuvaama- ja musiikkitaidetta ja
  3. edistää liikesivistyksellistä tutkimus- ja koulutustyötä.
  4. edistää ja tukea alppihiihtoa ja siihen liittyvää nuorisotoimintaa.

3 §. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja tai muulla tavalla tukee vuosittain edellä 2 §:ssä mainittuja tarkoituksia. Alppihiihdon ja siihen liittyvän nuorisotoiminnan edistämiseen käytetään varoja Kalle ja Märtha Ebbin rahastosta.

Ennen apurahojen jakoa on, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, kuultava kysymyksessä olevan alan asiantuntijoita.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta välittömästi edistävillä toimintamuodoilla.

4 §. Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan ja muodostaa, jos lahjoittaja niin määrää, niistä erikoisrahastoja, joita on hoidettava ja niiden varoja käytettävä lahjoittajan antamien määräysten mukaan, mikäli ne eivät ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.

Säätiö on oikeutettu omistamaan ja hankkimaan itselleen myös kiinteistöjä.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

5 §. Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa 1.5. Henkilö voidaan valita säätiön hallitukseen enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Säätiön hallitukseen valitsee Helsingin Yliopiston lääketieteellinen tiedekunta yhden, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry yhden, Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y. yhden sekä Kuvataideakatemia ja Sibelius-Akatemia kaksi viimeksi mainittua yhdessä yhden jäsenen.
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA Ry valitsee säätiön hallitukseen puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen nimennyt taho voi erottaa nimeämänsä jäsenen kesken toimikauden ja valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen. Erottamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin, kun erottamisoikeus koskee sääntöjä muutettaessa kuluvaa toimikautta, jollei jäsen anna suostumustaan erottamisoikeudelle.

Jos joku edellä mainituista nimeävistä tahoista jättää hallituksen jäsenen nimeämättä toimikauden päättymistä edeltävän maaliskuun loppuun mennessä tai kuukauden kuluessa siitä, kun hallituksen jäsen on eronnut, erotettu taikka menettänyt oikeustoimikelpoisuutensa ja nimeävä taho on saanut tiedon avoimeksi tulleesta paikasta, taikka nimeävä taho lakkaa, hallituksen on sovittava jonkun muun vastaavan tai vastaavassa hengessä toimivan yhteisön kanssa siitä, että se valitsee toimintansa lopettaneen yhteisön sijasta jäsenen säätiön hallitukseen.

Säätiön hallitus on päätösvaltainen, jos saapuvilla on neljä jäsentä tai kolme jäsentä, jos he ovat päätöksestä yksimieliset. Muulloin tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Åänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Henkilövaaleissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

Säätiön hallituksen jäsenillä on oikeus saada toimesta tavanomainen palkkio.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka vähintään hallituksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa valittu jäsen allekirjoittavat.

6 §. Säätiöllä voi olla säätiön hallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka hoitaa säätiön juoksevia asioita säätiölain mukaisesti toimivaltansa puitteissa. Toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

7 §. Säätiötä edustavat puheenjohtaja ja hallituksen jäsen aina kaksi yhdessä sekä toimitusjohtaja yksin. Hallitus voi oikeuttaa henkilön edustamaan säätiötä yksin tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8 §. Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on huhtikuun loppuun mennessä jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle toukokuun loppuun mennessä.

9 §. Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä tai toimitusjohtaja on sitä kirjallisesti määrättyä ja ilmoitettua asiaa varten puheenjohtajalta pyytänyt.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan jäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta.

10 §. Jäljennökset tilinpäätöksestä tase-erittelyineen, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kuuden  kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

11 §. Näiden sääntöjen muuttamiseen tai säätiön purkamiseen vaaditaan, että ehdotus on saavuttanut vähintään kolme neljäsosaa kaikista jäsenistä.

Säätiön purkautuessa tai lakatessa on sen kokonaisvarat, mikäli testamenteissa tai lahjakirjoissa ei ole toisin määrätty, jaettava yleishyödylliseen toimintaan  niiden yhteisöjen kesken, jotka valitsevat jäsenet hallitukseen.