Paulon Säätiön säännöt

(Rek.nr 1539; Y-116787-3)

1.12.2015

1 §. Säätiön nimi on Paulon Säätiö sr ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §. Säätiön tarkoituksena on:

 1. edistää ja tukea lääketieteellistä tutkimustyötä;
 2. tukea ja kehittää kuvaama- ja musiikkitaidetta ja
 3. edistää liikesivistyksellistä tutkimus- ja koulutustyötä.

3 §. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja tai muulla tavalla tukee vuosittain edellä 2 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin siten, että:

 1. lääketieteellisen tutkimustyön edistämiseen ja tukemiseen käytetään puolet jaettavasta määrästä;
 2. kuvaama- ja musiikkitaiteen tukemiseen ja kehittämiseen käytetään neljäsosa jaettavasta määrästä ja
 3. liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön edistämiseen käytetään neljäsosa jaettavasta määrästä.

Ennen apurahojen jakoa on, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, kuultava kysymyksessä olevan alan asiantuntijoita.

4 §. Säätiöllä on kantarahasto, käyttörahasto sekä erikoisrahastoja. Kantarahaston peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä.
Käyttörahaston muodostavat kantarahaston tuotto sekä säätiölle myöhemmin kertyvät varat, mikäli niistä ei ole erikseen toisin määrätty.
Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan ja muodostaa, jos lahjoittaja niin määrää, niistä erikoisrahastoja, joita on hoidettava ja niiden varoja käytettävä lahjoittajan antamien määräysten mukaan, mikäli ne eivät ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa. Muussa tapauksessa, jollei nimenomaan ole toisin määrätty, liitetään saadut varat säätiön käyttörahastoon.
Säätiö on oikeutettu omistamaan ja hankkimaan itselleen myös kiinteistöjä.

5 §. Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana kuo- lemaansa saakka Helsingin kaupungista kotoisin oleva varatuomari Veikko Palotie sekä neljä jäljempänä mainittavien yhteisöjen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Kunkin tulee olla kyseisen alan ammatin edustaja.
Säätiön hallitukseen valitsee Helsingin Yliopiston lääketieteellinen tiedekunta yhden, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhden, Suomalaisen Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y. yhden sekä Kuvataideakatemia ja Sibelius-Akatemia kaksi viimeksi mainittua yhdessä yhden jäsenen.
Säätiön hallitukselle määrätyn puheenjohtajan kuoltua tai hänen pyydettyä eroa tehtävistään, valitsee uuden puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA Ry.
Jos joku edellä mainituista yhteisöistä jättää edustajansa nimeämättä tai lakkaa, on hallituksen sovittava jonkun muun vastaavan tai vastaavassa hengessä toimivan yhteisön kanssa siitä, että se toimintansa lopettaneen yhteisön sijasta valitsee edustajansa säätiön hallitukseen.
Säätiön hallitus on päätösvaltainen, jos saapuvilla on neljä jäsentä tai kolme jäsentä, jos he ovat päätöksestä yksimieliset. Muulloin tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Säätiön hallituksen jäsenillä on oikeus saada toimesta kohtuullinen palkkio. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka vähintään hallituksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa valittu jäsen allekirjoittavat.

6 §. Säätiöllä voi olla säätiön hallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka hoitaa säätiön juoksevia asioita säätiölain mukaisesti toimivaltansa puitteissa. Toimitusjohtajan sijaan tai lisäksi säätiöllä voi myös olla hallituksen valitsema asiamies, joka hoitaa säätiön juoksevia asioita, mutta johon ei sovelleta säätiön toimitusjohtajaa koskevia säännöksiä. Asiamies on aina työsuhteessa eikä ole säätiön toimielin.

7 §. Säätiötä edustavat puheenjohtaja ja hallituksen jäsen aina kaksi yhdessä sekä toimitusjohtaja yksin. Hallitus voi oikeuttaa asiamiehen edustamaan säätiötä yksin tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8 §. Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on maaliskuun 1. päivään mennessä jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa halli- tukselle kahden viikon kuluessa tämän jälkeen.

9 §. Säätiön hallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa.
Varsinaisessa kokouksessa, joka pidetään viimeistään huhtikuun kuluessa, käsitellään seuraavat asiat:ä

 1. vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
 2. vahvistetaan seuraavan tilivuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma;
 3. käsitellään suunnitelma apurahojen jakamiseksi;
 4. määrätään hallituksen jäsenten kokouspalkkion suuruus;
 5. valitaan vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla KHT-tilintarkastajia, tai KHT-yhteisö. Jos tilintarkastajaksi ei ole valittu KHT-yhteisöä, valitaan ainakin yksi varatilintarkastaja;
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §. Säätiön hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Ylimääräinen hallituksen kokous pidetään, milloin hallituksen puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kaksi hallituksen jäsentä on sitä kirjallisesti määrättyä ja ilmoitettua asiaa varten puheenjohtajalta pyytänyt.
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan jäsenille todistettavasti kirjallisesti vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

11 §. Oikeaksi todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä tase-erittelyineen, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

12 §. Näiden sääntöjen muuttamiseen tai säätiön lakkauttamiseen vaaditaan, että ehdotus on saavuttanut vähintään 2/3 äänten enemmistön. Säätiön lakatessa on sen kokonaisvarat, mikäli testamenteissa tai lahjakirjoissa ei ole toisin määrätty, jaettava 3 §:ssä mainitussa suhteessa niiden yhteisöjen kesken, jotka valitsevat jäsenet hallitukseen.

13 §. Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia säätiöistä annetun lain säännöksiä.